^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

EU FHI

Ekonomická univerzita
 Fakulta  hospodárskej informatiky v Bratislave.

podporuje regionálne vzdelávanie v Žarnovici,
 ktoré sa uskutočňuje   externou formou.

Bakalárske štúdium organizačne zabezpečuje  
neinvestičný fond BAKALÁR od r. 1997.

 

EU FHI - leták 2014-2015  Word.doc

 

Zapis-2011 006


 Bakalárske štúdium (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) trvá tri roky. V Žarnovici sa  študuje študijný program ÚČTOVNÍCTVO. Študijný program je akreditovaný. Prednášky a skúšky sú zabezpečované v priestoroch Strednej odbornej školy  v Žarnovici v piatok a v sobotu, kde sú na štúdium vytvorené veľmi dobré podmienky.  V stredisku je  možnosť ubytovania a stravovania.
 
    Bakalárske štúdium študijného programu ÚČTOVNÍCTVO končí štátnou skúškou, súčasťou ktorej je aj obhajoba bakalárskej práce. Úspešnému absolventovi bakalárskeho štúdia sa prizná akademický  titul  “bakalár” (Bc.).
     

Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia študijného programu ÚČTOVNÍCTVO môžu jeho absolventi pokračovať na druhom – inžinierskom stupni štúdia, ktoré trvá dva roky - externou formou - štúdiom študijného programu ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO resp. MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE,
 alebo dennou  formou - štúdiom študijného programu ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO,  AKURÁRTSTVO, MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA a štud. odbor   ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII.  


Inžiniersky stupeň štúdia končí štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Úspešnému absolventovi sa prizná akademický titul  “inžinier” (Ing.).

        

Zapis-2011 016

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo sa môžu uplatniť v súkromnom sektore, vo verejnom sektore aj v štátnom sektore v útvaroch zaoberajúcich sa účtovníctvom a jeho automatizáciou a sú schopní samostatne tvorivo riešiť metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch účtovných jednotiek. Vedia sa uplatniť aj na daňových úradoch a vo finančnej správe, dokážu riešiť konkrétne problémy praxe z oblasti účtovníctva a daní fyzických osôb.

Charakteristika študijného odboru účtovníctvo
Študijný odbor Účtovníctvo pripravuje ekonómov
- ovládajúcich teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín,
- schopných pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky.
Štúdium na študijnom odbore je dvojstupňové:
1.     stupeň - základné štúdium ( 6 semestrov)
2.     stupeň - špecializačné štúdium (4 semestre)
 V rámci študijného odboru sa študuje v špecializačnom 2. stupni  štúdia  špecializácia:
 Účtovníctvo a audítorstvo.

Profil absolventa
Profil absolventa študijného odboru Účtovníctvo v 1. stupni štúdia formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva. Profil absolventa dotvára štúdium predmetov patriacich do národohospodárskych náuk, podnikovohospodárskych náuk, práva, daňovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.
V 2. stupni štúdia (v špecializačnom štúdiu) absolventi získajú potrebné poznatky z finančného účtovníctva vo finančnom riadení, manažérskeho účtovníctva, účtovníctva bánk, poisťovní a rozpočtovej sféry, daňového účtovníctva, medzinárodného účtovníctva, konsolidácie účtovnej závierky, internej kontroly a audítorstva. Okrem uvedených účtovných disciplín profil absolventa tvoria finančné disciplíny, menovite finančný manažment, medzinárodný finančný manažment a finančné investovanie.

Teoretické vedomosti
Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v prvom stupni:
- získa a pochopí podstatné súvislosti teoretických poznatkov z oblasti účtovníctva a daní  a príbuzných ekonomických vied,
- získané poznatky vie použiť v hospodárskej praxi takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov rozhodovania v oblasti účtovania a zostavovania a analýzy  účtovnej závierky,
- využíva teoretické poznatky, praktické postupy a metodiku na riešenie problematiky v účtovníckej praxi.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent študijného odboru Účtovníctvo v prvom stupni získa schopnosť
- tvorivo aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi,
- pracovať s účtovnými informáciami a analyzovať ich,
- pracovať na počítači a využívať softvérové spracovanie účtovníctva v malých a stredných podnikoch
- preukázať predpoklady pre ďalší odborný rast.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo dokáže:
- riešiť otázky z oblasti daňovníctva, podnikových financií, bankových operácií a poistenia,
- pracovať efektívne ako člen manažérskeho tímu,
- organizovať si vlastné štúdium a sledovať vývoj v oblasti účtovníctva,
- porozumieť a riešiť problémy účtovníctva v praxi a pracovať samostatne tvorivo v oblasti
získaných poznatkov.
 
 
Štátna skúška
Bakalárske štúdium končí
• obhajobou záverečnej práce a
• štátnou skúškou, ktorou sa overujú vedomosti z problematiky účtovníctva ústnou formou z oblastí finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva a analýzy účtovnej závierky.

Po absolvovaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce študent získava titul bakalár (Bc.).
Trojročné bakalárske štúdium je koncipované tak, aby mohol absolvent:

- pokračovať v štúdiu na druhom (inžinierskom) stupni štúdia,
- po absolvovaní bakalárskeho štúdia sa uplatniť v hospodárskej praxi predovšetkým v účtovných a finančných útvaroch podnikov výrobných, obchodných, vo všetkých priemyselných odvetviach ako aj v neziskovej sfére, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, príp. v individuálnom podnikaní.

 

 


ŠTUDIJNÉ PREDMETY, ktoré sú zahrnuté v študijnom programe
 ÚĆTOVNÍCTVO

1. semester –     Ekonomická teória, Podnikové hospodárstvo, Právo, Matematika, Informatika, Cudzí jazyk I.


2. semester –     Hospodárska politika, Financie a mena, Vybrané kapitoly z matematiky, Hospodárske a obchodné právo,  Finančná matematika 1, Povinne volit. predmet I.


3. semester –     Medzinárodný obchod, Účtovníctvo,  Štatistika, Podnikové financie, Teória poistenia, Cudzí jazyk II.


4. semester –     Účtovníctvo podnikateľských subjektov I., Štatistické metódy, Manažment, Daňová teória a politika I., Manažment výroby, Ekonometria I.
 

5. semester –       Marketing, Nákladové účtovníctvo, Účtovníctvo podnikateľských subjektov II., Operačný výskum, Účtovníctvo a dane fyzických osôb, Automatizácia účtovníctva
 

6. semester –     Analýza účtovnej závierky, Bankové operácie, Hospodárska štatistika, Povinne volit.predmet, záverečná práca

 

 DSC09377


PODÁVANIE PRIHLÁŠOK A PRIJÍMACIE SKÚŠKY


Prihlášku na štúdium študijných programov na niektorej z fakúlt EU v Bratislave môžu uchádzači posielať poštou najneskôr do 31. marca 2014 s označením na obálke – prihláška na štúdium - na adresu:
 

Názov príslušnej fakulty:  pre štúdium v Žarnovici- Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava 5

Náležitosti a prílohy prihlášky na prvý stupeň štúdia
 
Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si podávajú prihlášku :
- na predpísanom tlačive Prihláška na vysokoškolské štúdium – bakalárske I. stupeň, alebo  
- elektronickou formou, výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave.  Pri podaní elektronickej prihlášky sa vyžaduje aj jej písomná forma.

EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať elektronickú prihlášku. Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium) a uhradí znížený poplatok vo výške 32 Eur. Uchádzač, ktorý si podá prihlášku iba v tlačenej podobe, uhradí poplatok vo výške 40 Eur.
Poplatok za prijímacie konanie na prvý stupeň štúdia (pre uchádzačov o štúdium v stredisku Žarnovici ) sa uhrádza na adresu:
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5,
- názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási , v následujúcom tvare /FHI EUBA/
-  číslo účtu: 7000080671
-  kód banky: 8180 – Štátna pokladnica
- špecifický symbol:
           - rodné číslo uchádzača / bez lomítka
           - u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
-  variabilný symbol:
-    Fakulta hospodárskej univerzity – 141030002
Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:
SK 4781800000007000080671
SWIFT:SUBASKBX
Banka VÚB, a.s. , Mlynské Nivy,  Bratislava
Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty, o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 EUR ). Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach na prvý stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr do 31. mája 2014 /rozhoduje dátum poštovej pečiatky/.

V prihláške na prvý stupeň štúdia uchádzač o štúdium v detašovanom stredisku v Žarnovici uvedie:
- akademický rok 2014/2015,
- požadované osobné údaje,
- názov príslušnej fakulty (Fakulta hospodárskej informatiky) a pedagogického pracoviska (Žarnovica),
- názov študijného programu – ÚČTOVNÍCTVO,
- formu štúdia - externé štúdium,
- metódu štúdia - prezenčná,
- v prípade záujmu o štúdium aj v inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program do nasledujúcich riadkov,
- cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky fakulty)
- rok maturitnej skúšky,
- kód strednej školy,
- druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
- študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
- pospech dosiahnutý na strednej škole,
- na tretej strane prihlášky uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
- nalepením priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z účtu, resp. potvrdenie o zrealizovanej platbe internetového bankovníctva.
- uvedie dátum a prihlášku podpíše.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.
 
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov prvého stupňa na viacerých fakultách EU v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške.
Neúplné prihlášky sa vrátia na doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.
 
Prílohu prihlášky na prvý stupeň štúdia tvorí:
- stručný životopis uchádzača,
- u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2013   a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
- uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2014 predložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia najneskôr pri prezencií na prijímacej skúške.
Originály vysvedčení sa nebudú preberať.
EU v Bratislave a jej fakulty nepotvrdzujú uchádzačom príjem prihlášky.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
Všetci uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo všetkých jej častí.
Mesiac pred konaním prijímacej skúšky pošle príslušná fakulta pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.
Na EU v Bratislave a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu prvého stupňa štúdia iba uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.
Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia sa budú konať 9. – 13. júna 2014.
Náhradný termín prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody neúčasti na riadnom termíne prijímacích skúšok.
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakulty je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakúlt je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí.
EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.
 
Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia pozostáva z písomných testov:
- z matematiky,
- zo základov ekonómie a ekonomiky,
- z jedného cudzieho jazyka podľa výberu (z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka)
Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách vyžaduje od prijatých uchádzačov znalosť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni "pokročilý", znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať od letného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni "mierne pokročilý".

 Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania. Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
- platnej pozvánky,
- preukazu totožnosti,
- úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia

Začiatok písomných testov každý deň je od 8.30hod. a predpokladaná doba trvania je do 13.00hod. Ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov písomnou formou na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave , a to vždy po 15.00hodine.

Literatúru na prijímacie skúšky na šk. r. 2014/2015 vydalo Vydavateľstvo EKONÓM a je možné zakúpiť si ju v skriptárni FHI EU v Bratislave, ako aj v našom bakalárskom stredisku.
Ekonomická univerzita v Bratislave určila podľa § 92, ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) študentom, ktorí budú zapísaní do 1. roka štúdia na vybrané študijné programy v externej forme štúdia povinnosť uhradiť školné za každý akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia  vo výške 650 €.
Ďalšie náklady  spojené  so štúdiom v Žarnovici sú vo výške 300€ za semester.

 1. informácií o možnostiach štúdia na EU v Bratislave, ako aj o prijímacích skúškach, hodnotení prijímacej skúšky a prijímaní poslucháčov na I. stupeň štúdia nájdete na stránke www.euba.sk
   

promocie 2013 074

 


 PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Za účelom zopakovania si stredoškolského učiva, ktoré je obsahom prijímacej
skúšky na vysokú školu, organizujeme v posluchárni bakalárskeho štúdia
(v budove SOŠ - v Žarnovici):

KURZ ZO STREDOŠKOLSKEJ MATEMATIKY- výučba bude prebiehať od 8:00hod v osemhodinových konzultáciách /vždy v nedeľu/.
Poplatok za 64 hodín je 75 EUR.

KURZ EKONÓMIE A EKONOMIKY- výučba bude prebiehať od 9:00hod v osemhodinových konzultáciách /cez víkendy/.
Poplatok za 40 hodín je 60 EUR .

   
KONTAKT
V prípade záujmu Vám radi odpovieme na ďalšie otázky týkajúce sa zabezpečenia a priebehu štúdia v Žarnovici, na adrese:
BAKALÁR n. f., Bystrická 4, 966 81 Žarnovica,
tel. č. 045/ 681 47 46, 0948 001 865,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube