^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

Výzva

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie služieb s názvom „Manažér monitoringu“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.

 

Názov organizácie:       Stredná odborná škola

Sídlo organizácie:          Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Zastúpený:                    Ing. Stanislav Hlavna

IČO:                              00891827

DIČ:                              2021137679

 

Kontaktná osoba:          Ing. Stanislav Hlavna

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil:  0911 948 710

 

2.   Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník.

3. Názov predmetu zákazky: externý monitoring projektu.

4.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):  72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov.

5. Opis predmetu zákazky:

„Manažér monitoringu“ bude externe zabezpečovať monitorovanie projektu s názvom „Inovovaná škola“ spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pôjde najmä o finančný (kontrola žiadostí o platbu, sledovanie finančného čerpania) a obsahový (kontrola monitorovacích správ) monitoring realizovaných aktivít v rámci projektu. Rozsah práce je maximálne 384 hodín na projekt.

6. Cena:

Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena za osobohodinu s DPH.  Cena za poskytnutie služieb musí obsahovať všetky náklady záujemcu.

Predpokladaná cena: 17 EUR/osobohodina s DPH.

7.  Miesto dodania predmetu obstarávania:

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

8. Rozdelenie predmetu: nie

9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:

Počas trvania projektu (október 2009 – september 2011) v celkovej dĺžke 24 mesiacov.

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2010.

12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk:

 • záujemca musí mať skúsenosti v predmete zákazky deklarovanú minimálne tromi referenciami (je potrebné uviesť názov subjektu, názov projektu, dĺžka realizácie v mesiacoch, výška rozpočtu a vykonávanú činnosť);
 • lehota na predkladanie ponúk je do: 29.10.2009, 15:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 • adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
 • ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
 • obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „Manažér monitoringu“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a záujemcu.

13.   Kritéria na hodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH.

14. Podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fond, štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.

15. Doplňujúce informácie:

1)       Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi v lehote do 5 dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

2)       Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na vyhodnotenie najvhodnejšieho z predložených návrhov. Zasadnutie komisie pre účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia návrhov sa uskutoční dňa 30.10.2009 o 10.00 hod.

3)       Verejný obstarávateľ do 5 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.

4)       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

5)       Záujemcovia  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

6)      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Žarnovici, dňa  19.10.2009

 

Ing. Stanislav Hlavna

riaditeľ

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube