^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VÝZVA na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na dodanie CNC zariadenia (vertikálnej frézy) a školeniami (technológie CNC)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.

 

Názov organizácie:       Stredná odborná škola

Sídlo organizácie:          Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Zastúpený:                    Ing. Stanislav Hlavna

IČO:                              00891827

DIČ:                              2021137679

 

Kontaktná osoba:          Ing. Stanislav Hlavna

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil:  0911948710

 

2.   Typ zmluvy:  v zhode s obchodným zákonníkom

3. Názov predmetu zákazky: CNC zariadenie (vertikálna fréza) a školenia

4.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):  4.4.9. školenie – technológie CNC,66114000-2 finančný lízing

5. Opis predmetu zákazky:

Dodávka CNC zariadenia – vertikálna fréza, ktorá bude slúžiť na výuku študentov v programovaní CNC zariadení. Súčasťou dodávky musí byť funkčný riadiaci program s prepojením na dodané zariadenie. Riadiaci program musí byť prispôsobený na výuku pre žiakov SOŠ. CNC zariadenie musí byť prispôsobené na opracovávanie drevných materiálov, plastov a farebných kovov. Zaškolenie bude uskutočnené pre 4 pedagogických zamestnancov v trvaní 5 dní po 5 hodín.

6. Cena:

Cena stanovená s DPH musí obsahovať kompletne všetky náklady záujemcu.

Predpokladaná cena: 10 356,50 € (312 000 Sk) a školenie na technológiu CNC 1 327,75 € (40 000,- Sk)

7.  Miesto dodania predmetu obstarávania:

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

8. Rozdelenie predmetu: nie

9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:

december 2009 (dodávka zariadenia a lízingová zmluva na obdobie 48 splátok).

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2010.

12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk:

 • záujemca môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktorej musí byť:

originál alebo osvedčená kópia dokladu o oprávnení podnikať v predmetnej činnosti výzvy

potvrdenie skúseností v predmete zákazky deklarované minimálne tromi referenciami obdobných dodávok ako je predmet zákazky

predbežné potvrdenie o zaistení leasingu na dodané zariadenie

 • lehota na predkladanie ponúk je do: 23.11.2009 o 10.00 hod.  V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 • adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
 • ponuky sa predkladajú v slovenskom a českom jazyku a v mene EUR;
 • obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „CNC zariadenie – vertikálna fréza a školenia“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a záujemcu.

13.   Kritéria na hodnotenie ponúk:     1. cena                   40%

2. riadiaci program – vhodnosť na vzdelav. účely              35%

3. veľkosť opracovanej plochy                                         25%

 

14. Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný formou lízingu s akontáciou 0 %, s trvaním lízingu 48 mesiacov. Záujemca zaisťuje lízingovú spoločnosť, keď konečná cena 10 356,50 € nesmie byť prekročená. Mesačná splátka 215,76 € t.j. 6.500,- Sk. sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociáleho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov.  Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.

15. Doplňujúce informácie:

1)       Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi v lehote do 5 dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

2)       Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na vyhodnotenie najvhodnejšieho z predložených návrhov. Zasadnutie komisie pre účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia návrhov sa uskutoční dňa 23.11.2009,11.00 hod.

3)       Verejný obstarávateľ do 5 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.

4)       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

5)       Záujemcovia  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

6)       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Žarnovici, dňa  16.11.2009

 

Ing. Stanislav Hlavna

riaditeľ

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube