^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

VÝZVA„Školský internetový portál“

VÝZVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky snízkou hodnotou

apokyny na vypracovanie

ponuky - prieskum trhu

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. overejnom obstarávaní aozmene

adoplnení niektorých zákonov

na poskytnutie služieb snázvom „Školský internetový portál“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola

Sídlo organizácie: Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Zastúpený: Ing. Stanislav Hlavna

IČO: 00891827

DIČ: 2021137679

 

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Hlavna

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mobil: 0911 948 710

 

2. Typ zmluvy:

Zmluva odielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. vznení neskorších zmien

a doplnkov – Obchodný zákonník.

3. Názov predmetu zákazky: vytvorenie školského internetového portálu

4. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 72212930-7 Služby na vývoj

softvéru na školenie (výcvik) a zábavu

5. Opis predmetu zákazky:

- „Vývoj softvérového modulu e-learning vzdelávanie“ pre školský internetový portál.
Bude slúžiť ako informačný zdroj pre študentov - výučbové materiály.

- „Vývoj softvérového modulu e-learning testovanie“,

ktorý bude napojený na školský internetový portál. Bude slúžiť na interakciu študentov,

pedagógov, rodičov a priateľov školy.

- „Školenie administrátorov školského internetového portálu“ pre troch pedagógov,

v trvaní 4 dni po 5 hodín.

- „Školenie užívateľov školského internetového portálu“ zamerané na používanie ŠIP

a tvorbu digitálnych výučbových materiálov. Určené pre pedagógov podieľajúcich sa na projekte,

trvanie 5 dní po 5 hodín.

Dané položky budú prebiehať vrámci projektu „Inovovaná škola“
spolufinancovaného zEurópskeho sociálneho fondu vsúlade so Zmluvou
oposkytnutí nenávratného finančného príspevku.


6. Cena:

Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená vštruktúre cena za projekt sDPH,

neplatcovia DPH uvedú túto skutočnosť v ponuke.

Cena za poskytnutie služieb musí obsahovať všetky náklady záujemcu.

Predpokladaná cena: 3850,- EUR/projekt sDPH.

 

7. Miesto dodania predmetu obstarávania:

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

8. Rozdelenie predmetu: nie

9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:

Počas trvania projektu vrámci aktivity 2.1. Inštalácia školskéh

o internetového portálu aCNC zaria

denia apríprava pedagógov na ich používanie (október 2009 – január 2011)

vcelkovej dĺžke 4 mesiacov.

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2010.

12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk:

záujemca musí mať skúsenosti vpredmete zákazky deklarované minimálne tromi referenciami

(je potrebné uviesť názov organizácie, rozsah činnosti akontakt).

Uchádzač predloží platný doklad ooprávnení podnikať vpredmete zákazky,

originál alebo úradne overenú kópiu.

 • lehota na predkladanie ponúk je do: 20.11.2009, 9:00 hod. Vprípade doručenia poštou musí byť ponuka vstanovenej lehot

doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhovnie

je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť anidopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie

ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb anesprávností, ktoré vznikli pri

vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

 • adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená vbode 1 tejto výzvy;
 • ponuky sa predkladajú vslovenskom jazyku avmene EUR;
 • obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „Školský internetový portál“,
ako aj obchodným menom asídlom obstarávateľa azáujemcu.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena za poskytnuté služby vrátane DPH – 100 %.

14. Podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkovEurópskeho sociálneho fond, štátneho rozpočtu avlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená vpodpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby.

15. Doplňujúce informácie:

1) Lehota na oznámenie vybraného návrhu: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi vlehote

do 5 dní od zasadania komisie na vyhodnotenie návrhov.

2) Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na vyhodnotenie

najvhodnejšieho zpredložených návrhov. Zasadnutie komisie pre účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti

ako aj vyhodnotenia návrhov sa uskutoční dňa 20.11.2009 o10:00 hod.

3) Verejný obstarávateľ do 5 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne

účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

5) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

 

VŽarnovici, dňa 02.11.2009

Ing. Stanislav Hlavna
riaditeľ SOŠ

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube