^Back To Top
 • 1 .
  .
 • 2 .
  .
 • 3 .
  .
 • 4 .
  .
 • 5 .
  .
baner

pracovník marketingu - blok cestovný ruch

Štvorročný študijný odbor vhodný pre chlapcov i dievčatá.
 
 
 
Absolvent štvorročného študijného odboru 6405 K pracovník marketingu - cestovný ruch po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.
Je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom.
 
pic_0444
 
Samostatne zvláda praktickú, odbornú činnosť na danom pracovisku – v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a v zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu. Pozná prírodné, historické, kultúrne a ekonomické podmienky rozvoja cestovného ruchu vo svete a na Slovensku. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci a riešení problémov. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním. Pozná sortiment služieb, ich vlastnosti, spôsob produkcie a cesty distribúcie. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu, ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu a využitie počítačovej techniky a základy účtovnej evidencie.
 
pic_0447
 
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutné všeobecné vzdelanie, byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva. Je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry. Čerpá i z moderných médií a využíva projektovú činnosť. Štúdium a ovládanie cudzích jazykov poskytované školou ho zaraďuje do kategórie jazykovo vybavených odborných pracovníkov. Absolvent vie používať racionálne metódy práce,  cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, humanizmu a demokracie.
Medzi odborné predmety patrí ekonomika, manažment podnikov cestovného ruchu, marketing, služby a cestovný ruch, hospodárske právo, geografia cestovného ruchu, technika prevádzky, účtovníctvo, technika administratívy, ekonomické cvičenia v cvičnej firme a iné. Žiaci pracujú počas štúdia v cvičných firmách, kde sa simuluje prostredie reálnej firmy. Umožňuje simuláciu obchodných, administratívnych, účtovníckych, marketingových a iných hospodárskych operácií, s ktorými sa študenti budú stretávať v reálnej praxi.
 
pic_0465
 
Žiaci majú v jednotlivých ročníkov vyučovací predmet odborný výcvik, ktorý poskytuje žiakom základné vedomosti o činiteľoch rozvoja služieb, kvality poskytovaných služieb a o štruktúre a ekonomickom fungovaní podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Učivo predmetu vychováva žiakov k efektívnemu a racionálnemu hospodáreniu, k ekonomickej zodpovednosti za výsledky práce a dodržiavaniu štandardu kvality realizovaných produktov cestovného ruchu.  Cieľom predmetu je dosiahnuť u žiakov, aby boli schopní komplexne poznať a poskytovať služby v cestovnom ruchu, predovšetkým na podnikovej úrovni a úrovni regionálneho rozvoja. Vyučovací predmet odborný výcvik tvorí odborný základ pre osvojenie a prehĺbenie vedomosti z ostatných odborných predmetov. Odborný výcvik sa realizuje v odborných učebniach v škole a tiež v rôznych ubytovacích, stravovacích zariadeniach, v kúpeľoch, hoteloch, cestovných kanceláriách a agentúrach, v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a podobne v Žarnovici a jej okolí.
Súhrn teoretických a najmä praktických zručností kvalifikuje absolventa do pozície riadiaceho pracovníka stredného manažmentu. Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru pracovník marketingu  maturitné vysvedčenie spolu s výučným listom a je pripravený na vstup do praxe. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Nový študijný odbor

letakCNC

Video o škole

Prezentácia 2016

Zvonenie

zvonenie old

Rozvrh hodín

rozvrh

Študijné odbory

Jedálny lístok

 

jedlo

Vzdelávací portál

portal

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube