S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Inovovaná škola alebo premena tradičnej školy na modernú

 

opVzdelavanie agenturaMS logoEU

Toto je názov projektu, do ktorého sa takmer pred rokom zapojila SOŠ vŽarnovici. Celá príprava začala reagovaním na výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy vrámci operačného programu vzdelávanie, opatrenie premena tradičnej školy na modernú. Využili sme túto možnosť avspolupráci sagentúrou sme vypracovali projekt. Podpísaním zmluvy sagentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vseptembri sa reálne začali napĺňať naše predstavy. Čo je cieľom projektu? Inovácia vyučovania, využívanie moderných technológií vo vyučovacom procese amodernizácia foriem, metód aobsahu výučby.

Naša škola, ktorá pripravuje odborníkov vtroch oblastiach – elektro, drevo aekonomika sa podobne ako iné školy stretáva snedostatkom kvalitných, odborne pripravených vzdelávacích materiálov. Používanie tlačených učebníc niekoľko rokov je neefektívne zhľadiska obnovovania informácií. Prebiehajúca reforma nám umožnila prispôsobiť obsah potrebám odbornej prípravy. Rozhodli sme sa obsah predmetov urobiť zaujímavejšie anázornejšie vzhľadom na zameranie školy.

Zrealizovaním projektu sa na škole inovuje 42 odborných avšeobecno-vzdelávacích predmetov. Na každý predmet sa vytvoria inovované výučbové materiály vo forme cvičných materiálov, interaktívnych testov, prezentácií avideí. Všetky tieto materiály budú vytvorené vdigitálnej forme, abudú umiestnené na nový školský internetový portál. Zriadený moderný internetový portál sa priamo implementuje do vyučovania. Vznikne nová forma vzdelávania -e-learning, ale aj nové interaktívne učebne, zakúpi sa CNC zariadenie a hlavne zlepší sa kvalita prípravy žiakov.

Po skončení projektu sa všetky novovytvorené výučbové materiály budú využívať vbežnom vyučovaní na škole.

Projekt sa bude realizovať 24 mesiacov a výška NFP je 180707,04€/ 5443980,38 Sk.

O SOŠ Žarnovica

Stredná odborná škola v Žarnovici zabezpečuje vzdelávanie študentov už od roku 1950.

Kladieme dôraz na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania v spolupráci s firmami v našom regióne.

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search