.

NÁRODNÝ PROJEKT POP 3 plagát 1

Duálne vzdelávanie

Predpokladaní zmluvní zamestnávatelia vsystéme duálneho vzdelávania vodbore 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov pre školský rok 2023/2024:

 • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.,Partizánska 1384/85, 966 81  Žarnovica
 • Neuman Aluminium Components s.r.o.,Bystrická 657, 966 81  Žarnovica
 • ToMaC s.r.o., 133, 966 61  Hodruša -Hámre

 PRIHLÁŠKA DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIE NA STIAHNUTIE - Mechanik číslicovo riadených strojov.

 

 ČO JE DUÁLNE VZDELÁVANIE?

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, aj v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania zamestnávateľa, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
 • V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nielen na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti aj na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.
 • Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 100 €/mes., v 2. ročníku 150 €/mes., v 3 ročníku 200€/mes, a v 4. ročníku 250€/mes..) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.
 • Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci.
 • Duálne vzdelávanie ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami.
 • Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

ĎALŠIE BENEFITY OVERENÉ MNOHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI V ZAHRANIČÍ

 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získaš vysokú úroveň pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Väčšia šanca na účasť v nadregionálnych tvorivých súťažiach a prezentáciách v odbore otvára významné možnosti na budúcu spoluprácu v rámci danej špecializácie.

Pamätaj, že žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať.

Pamätaj, že žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať.

Rovnako znamená, že ak škola ponúka duálne vzdelávanie, tak firmy, ktoré s ňou spolupracujú, považujú jej úroveň za nadštandardnú (či už ide o technické vybavenie, vysoký vzdelávací štandard, aktívny záujem o technologické novinky pretavený do aktuálne inovovaných školských vzdelávacích programov a pod.).

Neváhaj a staň sa aj ty žiakom školy s vysokým kreditom a spoločenským uznaním!

AKO SA STAŤ ŽIAKOM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA POVOLANIE?

 • Ak sa ti páči práca s konkrétnou činnosťou, začni sa už počas základnej školy zaujímať o technické predmety (ako je matematika, fyzika, informatika, či chémia) a ak je možnosť, zapoj sa aktívne do krúžkov, kde máš šancu získať technické zručnosti.
 • Vyber si povolanie a odbor, ktorý chceš študovať.
 • Zisti si, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť v odbore, v ktorom by si chcel pracovať a ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania. Pomôže ti pri tom stránka www.potrebyovp.sk.
 • Neváhaj, kontaktuj zamestnávateľa a informuj sa o termíne a podmienkach výberového konania.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania dostaneš od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré priložíš k prihláške na štúdium na príslušnú SOŠ, s ktorou má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 • Ak nemáš prehľad o činnosti zamestnávateľov, oslov stredné odborné školy v tvojom okolí, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania.
 • Informuj sa u riaditeľa strednej odbornej školy, ktorý zamestnávateľ ponúka výučbu tvojho zvoleného odboru v rámci duálneho vzdelávania.
 • Pred začatím štúdia s tebou uzavrie zamestnávateľ učebnú zmluvu, ktorá ti zaručuje kvalitné odborné praktické vzdelávanie u zamestnávateľa.
 • Súčasťou učebnej zmluvy je záruka finančného a hmotného zabezpečenia, ktoré budeš dostávať počas celého štúdia.
 • Teoretické vyučovanie absolvuješ na strednej odbornej škole a praktické vyučovanie u zamestnávateľa, s ktorým máš šancu dohodnúť si aj ďalšie benefity.
 • Na začiatku školského roka budeš uvedený do kolektívu tvojich potenciálnych spolupracovníkov za prítomnosti vedenia firmy, školy a tiež tvojich rodičov a blízkych.


Kritériá pre  prideľovanie podnikového štipendia

pre študijný odbor – 2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

 

Podnikové štipendium poskytuje zamestnávateľ v zmysle § 27 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška podnikového štipendia je závislá od plnenia týchto kritérií, ktoré zohľadňujú  prospech žiaka na teoretickom a praktickom vyučovaní, správanie žiaka v škole a u zamestnávateľa a hodnotenie žiaka inštruktorom.

Podnikové štipendium bude vyplácané v termínoch určených u zamestnávateľa ako termín výplaty mzdy za nasledujúci kalendárny mesiac. Nárok na podnikové štipendium zaniká za obdobie polroka, v ktorom je žiak hodnotený v klasifikačnom období známkou nedostatočný, ak žiak konal opravnú skúšku z vyučovacieho predmetu, ak žiak opakuje ročník. Nárok na podnikové štipendium zaniká aj za kalendárny mesiac, v ktorom má žiak vykázanú viac ako jednu neospravedlnenú absenciu na teoretickom alebo praktickom vyučovaní.

Ak je žiak v danom klasifikačnom období z nejakého predmetu neklasifikovaný, podnikové štipendium mu bude pozastavené až do ukončenia klasifikácie.

Nárok na podnikové štipendium sa hodnotí vždy za predchádzajúce klasifikačné obdobie.

Výška podnikového štipendia stanovená podľa uvedených kritérií bude matematicky zaokrúhlená na celé eurá.

Podnikové štipendiá podľa nasledovných kritérií budú prepočítavané povereným ekonomickým zamestnancom školy na základe podkladov od zástupcu RŠ pre praktické vyučovanie a inštruktorov odborného výcviku z firiem a následne zaslané firme na odsúhlasenie.

 1. Spôsob určenia výšky podnikového štipendia

        

Pre žiakov sa výška podnikového štipendia - VŠ vypočíta podľa vzorca:

 

ZPŠ = T x KD x KS x KA

VŠ = 0,4 x ZPŠ x KPTV + 0,6 x ZPŠ x KPOV

kde    ZPŠ – základná výška podnikového štipendia

         VŠ - výška podnikového štipendia

         T - tabuľková výška podnikového štipendia

         KD - koeficient dochádzky

         KS - koeficient za správanie

         KA - koeficient absencie

         KPTV - koeficient za prospech na teoretickom vyučovaní (40 % zo ZPŠ)

         KPOV - koeficient za prospech na odbornom výcviku (60 % zo ZPŠ)

 

Príklady výpočtu podnikového štipendia:

Príklad 1:

Žiak 1.ročníka odboru mechanik číslicovo riadených strojov, vykonávajúci odborný výcvik v škole, s dochádzkou 80% na odbornom výcviku, ktorý mal na konci školského roka riaditeľské pokarhanie, priemerný prospech z teoretického vyučovania 1,85 a 1,2 z odborného výcviku.
V mesiaci, pre ktorý sa počíta podnikové štipendium  nemal neospravedlnenú absenciu.

T = 100 €      KD = 0,8         KS = 1             KA = 1             KPTV = 0,7    KPOV = 1

Výpočet:

ZPŠ = T x KD x KS x KA = 100 x 0,8 x 1 x 1 = 80€

VŠ = 0,4 x ZPŠ x KPTV + 0,6 x ZPŠ x KPOV = 0,4 x 80 x 0,7 + 0,6 x 80 x 1 = 70,4€

Po zaokrúhlení je výška podnikového štipendia  70 €.

Príklad 2:

Žiak 3.ročníka odboru mechanik číslicovo riadených strojov, vykonávajúci odborný výcvik vo firme, s dochádzkou 70% na odbornom výcviku, bol  na konci školského roka bez výchovných opatrení, priemerný prospech 2,65 a známku z odborného výcviku 3. V mesiaci, pre ktorý sa počíta podnikové štipendium mal 1 neospravedlnenú absenciu.

T = 150 €          KD = 0,6            KS = 1              KA = 0,5             KPT = 0,4          KPOV = 0,25

Výpočet: ZPŠ = T x KD x KS x KA = 150 € x 0,6 x 1 x 0,5 = 49,5 €

VŠ2 = 0,4 x ZPŠ x KPT + 0,6 x ZPŠ x KPOV = 0,4 x 49,5 € x 0,4 + 0,6 x 49,5 € x 0,25  =  15,345 €

 

Po zaokrúhlení je výška podnikového štipendia  15 €.

 1. Koeficienty pre výpočet podnikového štipendia

T - tabuľková výška podnikového štipendia na mesiac je stanovená nasledovne:

Ročník

Výška

1.ročník

100 €

2.ročník

150 €

3.ročník

200 €

4.ročník            

250 €. 

KD - koeficient dochádzkyvyjadruje percento skutočne absolvovaných hodín žiaka na odbornom výcviku (CD)  z počtu odučených hodín  (OD)   a určí sa z nasledovnej tabuľky:

Počet celých dní na odbornom výcviku  - CD

KD

100% - 90%

1

89% - 80%

0,8

79% - 70%

0,6

69% - 60%

0,4

59% - 50%

0,2

49% - 0%

0

KS - koeficient za správanie sa určí podľa výchovných opatrení, ktoré žiak dostane na klasifikačnej porade a trvá do nasledujúcej klasifikačnej porady nasledovne:

Výchovné opatrenia za predchádzajúci polrok

KS

Pochvala riaditeľom školy

1,1

Bez výchovných opatrení

1

Pokarhanie riad. školy

0,7

2 zo správania

0,5

3 zo správania

0

 

 

KA - koeficient absencie KA = 0 v mesiaci, v ktorom bude mať žiak viac ako 2 neospravedlnené hodiny na teoretickom, alebo praktickom vyučovaní - nárok na podnikové štipendium mu nevzniká. Ak žiak nemá neospravedlnenú absenciu, koeficient je KA = 1 v prípade 1 neospravedlnenej hodiny je koeficient KA 0,5.

KA - Koeficient absencií

KA

0 neospravedlnených hodín

1

1 neospravedlnených hodín

0,5

2 a viac neospr. Hodín

0

KP - koeficient za prospech na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku

 

KPTV a KPOV - Koeficenty prospechu

KPTV a KPOV

1,00 - 1,25

1,5

1,26 - 1,50

1,3

1,51 - 1,75

1,15

1,76 - 2,00

1

2,01 - 2,25

0,85

2,26 - 2,50

0,7

2,51 - 2,75

0,55

2,76 - 3,00

0,4

3,01 - 3,25

0,25

3,26 - 3,50

0,1

od 3,51

0

 

Copyright © 2018 Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica. All Rights Reserved. Designed By Marha30© 2018

Search